Terms and Conditions

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

ACTIVE 24, s.r.o., een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Tsjechisch recht, vaardigt bij deze conform § 1751 van wet nr. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd, deze Algemene Handelsvoorwaarden uit (verder te noemen "AHV").

2. CONTRACTUELE PARTIJEN

2.1. ACTIVE 24 is de volgende handelsonderneming: ACTIVE 24, s.r.o. (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Tsjechisch recht), gevestigd op het adres Sokolovská 394/17, Praag 8, registratienr. (IČO) 25115804, BTW-nr. (DIČ): CZ25115804, ingeschreven in dossier nr. 51029 van sectie C van het handelsregister dat wordt aangehouden door de Stedelijke Rechtbank te Praag.

Contactgegevens voor schriftelijk contact:

a) Postadres: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8 - Karlín, postcode 186 00, Tsjechië

b) E-mailadres: info@active24.nl

verder te noemen de "Leverancier".

2.2. De klant is een fysieke persoon of een rechtspersoon, waaraan ACTIVE 24 op basis van een Contract, afgesloten conform deze AHV, Diensten levert.

verder te noemen de "Klant".

2.3. De contractuele relaties tussen de Leverancier en de Klant richten zich naar de rechtsorde van de Tsjechische Republiek, met name naar het Burgerlijk Wetboek (Občanský Zákoník). Ingeval er twijfel mocht ontstaan door afwijkingen in de vertalingen van deze AHV, heeft de versie in de Tsjechische taal altijd voorrang.

2.4 2.4 De Leverancier verklaart dat, de natuurlijke staat van de diensten,  niet bestemd is voor minderjarigen (kinderen).

3. BEGRIPSBEPALINGEN

Aan de met een hoofdletter geschreven begrippen wordt voor de doelstellingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) de volgende betekenis toegekend:

3.1. Acceptatie door de Leverancier is het ogenblik waarop een Aanvang wordt gemaakt met het realiseren van de Diensten, voor zover in deze AHV of in het Contract niet anders wordt vermeld.

Contracten verkrijgen geldigheid en treden in werking op het moment van ondertekening door de beide contractuele partijen en/of op het moment van de Acceptatie van een correcte en volledige Bestelling van de Klant bij de Leverancier, voor zover in deze AHV of in het Contract niet anders wordt vermeld.

3.2. Geautoriseerde aanvraag: iis een verzoek van de Klant, ingediend via het Controlepaneel op https://customer.active24.com/, in de sectie „Geautoriseerde aanvraag“. Het wachtwoord voor het verkrijgen van toegang tot het Controlepaneel kan op ieder willekeurig moment gewijzigd worden, of men kan een nieuw wachtwoord verkrijgen, en wel door gebruik te maken van de mailbox, die onder de betreffende account in het Controlepaneel geregistreerd is, of op basis van een verzoek van de Klant met ambtelijk gelegaliseerde handtekening.

3.3. Auteurswet: is wet nr. 121/2000 Sb., betreffende auteursrechten en met auteursrechten samenhangende rechten, houdende de wijziging van enige andere wetten (de auteurswet), als gewijzigd; of de wet die deze wet vervangt.

3.4. Realisatieduur van de Diensten: is de periode gedurende welke het Contract effectief is, d.w.z. vanaf de Aanvang tot aan de beëindiging van het door de Leverancier verlenen van Diensten aan de Klant.

3.5. GDPR (lees: “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG))

3.6. Factureringsperiode: is de periode, waarvoor de Diensten besteld zijn en waarover een pro-forma factuur en/of factuur in het Controlepaneel is opgesteld.

3.7. Contactadres van ACTIVE24: is het postadres van de vestiging en/of het e-mailadres dat genoemd wordt in art. 2.1 AHV.

3.8. Contactadres van de Klant: is het postadres van de vestiging en/of het e-mailadres dat in het Controlepaneel geregistreerd is conform de bepalingen van 3.30 AHV, bekend gemaakt op een manier conform de bepalingen van artikel 5.12 AHV.

3.9. Burgerlijk Wetboek: is wet nr. 89/2012 Sb., als gewijzigd, inclusief de geldende uitvoeringsverordeningen; of de wet die deze wet vervangt.

3.10. Bestelling: is de bestelling van Diensten van de Leverancier, geplaatst door de Klant, en wel Schriftelijk of als door de Klant bevestigde bestelling. Ingeval bestellingen door de Klant anders dan Schriftelijk geplaatst worden (bijv. telefonisch) wordt het geven van gehoor aan een pro-forma factuur en/of de factuur (een voor de belastingdienst geldig document) over de eerste Factureringsperiode van de betreffende Diensten beschouwd als bevestiging van de Bestelling van deze Diensten door de Klant, in de zin van de onderhavige bepalingen. Het Contract en deze AHV kunnen nader definiëren, welke handelingen van de Klant beschouwd worden als nieuwe Bestelling (zie bijv. 6.1.).

3.11. Inhoud van een klanten server (Klanten server gegevens): een archief van alle gegevens in het voor de Klant bestemde gedeelte van de data-houder, met uitzondering van de door de Leverancier in deze ruimte ondergebrachte gegevens.

3.12. Herhaalde betalingen: vormen een specifieke betalingsmethode (zoals bijvoorbeeld “automatische incasso”) die het de Leverancier mogelijk maakt automatisch betalingen van de financiële middelen van de Klant te innen om de levering van Diensten voort te zetten.

3.13. Bekendmaking (waarschuwing, mededeling): is een Schriftelijk uitgevoerde mededeling, verstuurd naar het Contactadres van de Klant of gepubliceerd binnen het kader van het Controlepaneel of op de Website van de Leverancier.

3.14. Schriftelijk: het handelt hier om een document of een mededeling, dat/die hetzij door de contractuele partijen in

● schriftelijke (fysiek, d.w.z. op papier)
● elektronische

vorm wordt overhandigd aan het Contactadres voor schriftelijke contacten van de tweede partij, hetzij wordt geplaatst / aangebracht op de betreffende Website van de Leverancier. Als schriftelijke mededeling overeenkomstig deze bepalingen worden tevens beschouwd: mededelingen in de vorm van databestanden die ontstaan door het correct invullen van alle gegevens c.q. informatie door de Klant in het formulier op de betreffende Website van de Leverancier en het vervolgens versturen van dit formulier overeenkomstig de aanwijzingen van de Leverancier.

3.15. Regels voor de registratie van domeinnamen: zijn regels, waaraan de Registratiedienst voor domeinen altijd voor het betreffende, concrete domein van de hoogste niveau (TLD) onderworpen is, en die altijd worden uitgevaardigd en geactualiseerd door de concrete beheerder van het betreffende hoogste-niveau domein (bijv. de vereniging CZ NIC voor het domein .cz). Deze regels kunnen worden ingezien op de website van de beheerder van het betreffende hoogste-niveau domein en de Leverancier garandeert niet dat deze regels op zijn Website altijd volledig gepresenteerd, vertaald en geactualiseerd zijn. De Klant die via de Leverancier gebruik maakt van de Registratiedienst voor domeinen is verplicht kennis te nemen van die Regels voor de registratie van domeinnamen, die betrekking hebben op de Bestelling van de Klant. De regels die het meest worden toegepast worden hier vermeld: 

https://faq.active24.com/nl/465421-Domein-regels

3.16. Bedrijfsvoering van de server: is het in gang zetten van de Server ten behoeve van het overbrengen van data tussen de Server en het internet, tussen Servers onderling of tussen de Server en het Netwerk.

3.17. Voorschriften betreffende elektronische handtekeningen: zijn met name opgenomen in wet nr. 227/2000 Sb., betreffende elektronische handtekeningen, houdende de wijziging van enige andere wetten (de wet op elektronische handtekeningen), als gewijzigd, en in Regerings verordening nr. 212/2012 Sb., als gewijzigd.

3.18. Registratie van domeinen: (Registratiedienst, Registratie): is een door de Leverancier verstrekte Dienst ter registratie en onderhoud van domeinnamen op internet (domeinen) van het IIe en IIIe niveau onder bepaalde hoogste-niveau domein.

3.19. Server: is een fysieke server, d.w.z. een computersysteem in de vorm van compacte hardware, waarop internetdiensten gerund worden (HTTP/HTTPS-server, FTP-server, IMAP-server, enz.), als gespecificeerd in het Contract.

3.20. Netwerk: bestaat uit de set van hardware- en software-middelen, die de bedrijfsvoering van de Server mogelijk maakt.

3.21. Dienst: hieronder wordt verstaan de door de Leverancier aan de Klant verstrekte Dienst, op basis van een door de Leverancier en de Klant overeenkomstig de AHV afgesloten Contract.

3.22. Contract: hieronder wordt verstaan een Schriftelijk Contract of een contract dat werd afgesloten middels een door de Klant verstuurde Bestelling en de daaropvolgende Acceptatie hiervan door de Leverancier, op basis waarvan een contractuele relatie tussen de Leverancier en de Klant ontstaat, overeenkomstig de AHV. Tot de onderdelen van een Contract behoort altijd het verstrekken van de contact- en facturatiegegevens van de Klant, met alle door de Leverancier voorgeschreven gegevens, evenals een verklaring waarin de Klant aangeeft in te stemmen met de AHV, ook elektronisch m.b.v. internet te verstrekken.

3.23. SPAM: de Leverancier definieert SPAM als ongewenste mededelingen (meestal reclame), massaal verspreid via internet of via telecommunicatie- netwerken, in de vorm van bijv. e-mail, SMS, MMS, bijdragen aan discussiefora, commentaren, m.b.v. instant messaging of andere communicatiemiddelen.

3.24. TLD (Top Level Domain) is het hoogste-niveau domein, dat wordt aangegeven aan het einde van de domeinnaam (bijv. .eu, .org, .com); ccTLD (country-code) is het nationale domein van het hoogste niveau, d.w.z. het gezamenlijke hoogste-niveau domein voor de domeinen binnen de betreffende staat en zijn afhankelijke gebieden (zo is het domein .cz bijvoorbeeld bestemd voor computernetwerken binnen de Tsjechische Republiek).

3.25. Virtuele server: ontstaat door het opsplitsen van een fysieke Server (dataruimte, processor-capaciteit, geheugen enz.) in meerdere delen, waarbij deze delen - de Virtuele servers - aan verschillende Klanten aangeboden kunnen worden. Op Virtuele servers worden gedeelde webhosting-diensten gerund.

3.26. AV: dat betreft deze Algemene Voorwaarden; deze voorwaarden definiëren de zakelijke relatie tussen de Aanbieder en de Cliënt. In overeenstemming met deze voorwaarden verleent, resp. zal de Aanbieder aan de Cliënt (op basis van het Contract) de Diensten verlenen op de voorwaarden die zijn gedefinieerd in deze AV en/of de Overeenkomst. Door deze Overeenkomt te sluiten bevestigt de Cliënt kennis te hebben genomen van de inhoud van de AV en stemt hij ermee in dat deze AV de contractuele relaties tussen de Aanbieder en de Cliënt regelt, tenzij deze AV en/of de Overeenkomst anders bepalen. De AV inclusief de bijlagen, de prijslijst van de dienst, het schriftelijke contract en andere contractuele prijsafspraken maken deel uit van de Overeenkomst en vormen de volledige inhoud ervan.

3.27. Uitval van de bedrijfsvoering van de server: is een ongeplande onderbreking in de bedrijfsvoering van een Server en/of van een Virtuele server.

3.28. Website van de Leverancier: is een website waarvan de inhoud wordt beheerd door de Leverancier.

3.29. Het maken van een Aanvang met het realiseren van de Diensten: is het ogenblik waarop de Klant is begonnen of kon beginnen met het gebruik van de Diensten, of waarop de Diensten op basis van de AHV en/of het Contract beschikbaar waren.

3.30. Controlepaneel: is een online interface met een set instrumenten op het adres https://customer.active24.com/, bestemt voor het beheer van de Diensten, inclusief een betalings- en informatie overzicht per Klant (inclusief de Contactadressen van de Klant), toegankelijk voor de Klant en/of de Leverancier. Dit portaal wordt beveiligd m.b.v. een door een geaccrediteerde certificatie-instelling gekwalificeerd certificaat.

3.31. Klanten server: bestaat uit een Server (of een gedeelte van een Server), uitsluitend en volledig gebruikt ten behoeve van één enkele Klant.

3.32. Schadelijke inhoud: hierbij handelt het met name, in geen geval echter uitsluitend, om gevallen wanneer een Klanten server een Inhoud heeft, die in strijd is met:

3.32.1. op het grondgebied van de Tsjechische Republiek bindende wetten en wettelijke voorschriften.

3.32.2. de openbare zeden.

3.32.3. de principes van eerlijke handelsrelaties.

3.32.4. de gebruiken

3.32.5. gerechtelijke vonnissen.

3.32.6. de wettelijke gebruiken van het betreffende taalgebied.

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEVERANCIER

4.1. De Leverancier verplicht zich ertoe de Klant de in het Contract en/of de AHV omschreven Diensten te verlenen.

4.2. Voorwaarde voor het verlenen van de Diensten door de Leverancier is de onontbeerlijke medewerking van de Klant in gevallen, wanneer ten gevolge van specifieke kenmerken van bepaalde Diensten aanvullende zaken overgelegd dienen te worden.

4.3. De Leverancier mag weigeren Diensten te verlenen aan of een Contract af te sluiten met een Klant, ook al zijn deze zaken in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, met het Contract en/of met deze AHV, en wel met name vanwege de volgende redenen:

4.3.1. de Klant weigert de AHV en/of andere in het concept Contract opgenomen voorwaarden te accepteren, incl. de betaling van een eventueel voorschot,

4.3.2. de Klant weigert door de Leveranciers opgevraagde gegevens te verstrekken of heeft onvolledige of onwaarachtige gegevens verstrekt,

4.3.3. volgens informatie waarover de Leverancier beschikt bestaat de gegronde verwachting dat de Klant zijn plichten niet zal nakomen,

4.3.4. de Klant is juridisch gezien niet competent zijn plichten na te komen,

4.3.5. de handelingen van de Klant zijn in strijd met de wettelijke voorschriften of de openbare zeden,

4.3.6. de Leverancier beschouwt het afsluiten van het Contract als onvoordelig voor zichzelf.

4.4. Noch met de overhandiging van de Bestelling aan de Leverancier noch met de aanvaarding van de betaling van de Klant, garandeert de Leverancier dat een Aanvang gemaakt zal worden met het realiseren van de Diensten en de Klant heeft hiermee niet automatisch recht op het maken van een Aanvang met het realiseren van de Diensten, zie 3.29.

4.5. Wanneer er meerdere parallelle Bestellingen bestaan voor een Dienst, die principieel slechts aan één enkele Klant geleverd kan worden (bijv. de registratie van een unieke domeinnaam), dan is de Acceptatie door de Leverancier doorslaggevend voor het afsluiten van het Contract en het maken van een Aanvang met het realiseren van de Diensten.

4.6. De Leverancier mag eisen dat de Klant informatie overlegt die noodzakelijk is voor het vaststellen en controleren van zijn identiteit en juridische competentie voor het aangaan van een contractuele relatie met de Leverancier.

4.7. De Leverancier verplicht zich ertoe de Klant te informeren (in de vorm van Bekendmakingen) over alle omstandigheden die het verlenen van Diensten conform het Contract onmogelijk mochten maken, mits deze feiten hem vooraf bekend zijn. Dit heeft met name betrekking op onderbrekingen in de bedrijfsvoering ten gevolge van beheershandelingen aan het Netwerk, onderbrekingen in de energievoorziening, de reconstructie van gebouwen, ingenieurs netwerken of ruimten, met behulp waarvan de Diensten verleend worden.

4.8. De Leverancier checkt niet na of Bekendmakingen of andere mededelingen aan de Klant zijn overhandigd. Het versturen van Bekendmakingen of andere mededelingen naar het Contactadres van de Klant wordt als overhandiging beschouwd. Met de aanvaarding van deze AHV geeft de Klant aan zich hiervan bewust te zijn.

4.9. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de verlening van Diensten aan de Klant, overeenkomstig deze AHV en/of het Contract, wanneer deze veroorzaakt worden door derden of door overmacht (met name overstromingen, brand, wind, oorlog, aardbevingen enz.) of door defecten aan installaties van andere leveranciers (met name grote en langdurige uitval van de levering van elektriciteit, telecommunicatie verbindingen enz.), wanneer hij deze feiten aantoonbaar niet kan voorkomen en wanneer ze niet worden veroorzaakt door nalatigheid van de Leverancier en/of wanneer ze worden veroorzaakt door onafwendbare gebeurtenissen, die niet voortvloeien uit de wijze waarop de Diensten verleend worden.

4.10. Wanneer de Leverancier voorziet dat het noodzakelijk is een ingreep uit te voeren in de hardware of software van installaties, die gebruikt worden om de aangeboden Diensten te runnen of die direct samenhangen met de verlening van de Diensten, en wanneer deze ingreep een eenmalige beperking voor de functionaliteit van de Diensten met zich meebrengt, die langer duurt dan dertig (30) minuten, dan dient de Leverancier deze geplande onderbreking uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang op adequate wijze bekend te maken. Als minimale adequate wijze wordt publicatie van de informatie over de geplande onderbreking in de vorm van een Bekendmaking beschouwd.

4.11.1. onderbrekingen in de verlening van Diensten uit te voeren, gedurende de onontbeerlijke tijd die benodigd is voor het plegen van onderhoud aan en eventuele reparaties van zijn installaties,

4.11.2. de verlening van Diensten stil te leggen of in te perken, wanneer de verlening ervan onmogelijk gemaakt of belemmerd wordt door objectief onafwendbare gebeurtenissen, die de Leverancier niet had kunnen voorzien of voorkomen (met name overmacht en soortgelijke omstandigheden, die hem vrijwaren van aansprakelijkheid in de zin van het Burgerlijk Wetboek),

4.11.3. de verlening van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing aan de Klant tijdelijk te onderbreken of in te perken, wanneer gebruikswijze van deze Dienst in strijd is met het Contract en/of de AHV en wanneer dit een bedreiging vormt voor de functie c.q. functionaliteit van de installaties van de Leverancier of van derden. Met name wanneer het handelt om de aanwezigheid van een Schadelijke inhoud en/of om een Inhoud van de klanten server,

4.11.4. ook zonder voorafgaande toestemming van de Klant in te grijpen in de serversoftware, de Virtuele server en/of de Content van de klantenserver, beveiligingspatches te installeren en beveiligingsprocedures toe te passen, en wel: 

i. op grond van een verordening van een overheidsinstantie op het gebied van cyberveiligheid, of 

ii. indien sprake is van bedreiging of verstoring van de werking van de Diensten, Servers, Virtuele servers, netwerkelementen of andere faciliteiten van de Leverancier, van gevaar voor bedreiging of vernietiging van de opgeslagen gegevens of hun consistentie, en de Klant het probleem zelfs na voorafgaande kennisgeving van de Leverancier niet onverwijld heeft verholpen, of

iii. in noodsituaties die leiden tot een bedreiging voor of verstoring van de werking van de Diensten, Servers, Virtuele servers, netwerkelementen of andere faciliteiten van de Leverancier, tot gevaar voor bedreiging of vernietiging van de opgeslagen gegevens of hun consistentie. 
De bepaling van punt 4.10. is niet van toepassing,

- met behulp waarvan illegale inwinning of verspreiding van software (of andere computerprogramma´s) gerealiseerd wordt ten behoeve van de distributie (al dan niet tegen betaling) van deze illegaal ingewonnen of verspreide software onder derden (bijvoorbeeld warez, crack en soortgelijke doeleinden),

- die kan worden aangemerkt als SPAM, die dient voor het verspreiden van SPAM, die verwijzingen naar SPAM bevat, waarbij het gebruik van Diensten tevens wordt ontzegd aan Klanten, die in verband worden gebracht met of genoemd worden in verband met het begrip SPAM,

- die niet toegestane applicaties en scripts bevat of eventueel de database-systemen overbelast of veroorzaakt dat de Servers slecht functioneren,

- die de infrastructuur en de aansluiting lijnen of de hardware van de Leverancier of eventueel van derden overbelast,

- die een bedreiging vormt voor de privacy of voor de veiligheid van computersystemen van andere internetgebruikers of de privacy of veiligheid van willekeurig welke andere (rechts-) personen (bijvoorbeeld middels virussen, wachtwoordgeneratoren, anonymizers, phishing e.d.),

- die willekeurig welke informatie bevat, die schade toebrengt aan de goede naam van de Leverancier of diens werknemers.

4.12. In alle overige gevallen van ernstige schending van de middels de AHV en/of het Contract en/of de wettelijke voorschriften opgelegde plichten is de Leverancier gerechtigd de verlening van Diensten zonder voorafgaande verwittiging van de Klant in te perken of te onderbreken, eventueel na het tevergeefs verlopen van de termijn, wanneer de Leverancier een termijn vaststelt voor het verhelpen van de schadelijke toestand.

4.13. De Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misbruik van de aanmeldingsgegevens van de Klant of van persoonlijke gegevens van de Klant of van derden, wanneer hij op basis van deze gegevens bestellingen van diensten heeft geaccepteerd of willekeurig welke verlangde wijziging of aanpassing van reeds bestaande gegevens en Diensten heeft uitgevoerd, mits dit misbruik niet door de Leverancier zelf werd veroorzaakt.

Het versturen van deze gegevens naar de Klant, naar het door hem genoemde Contactadres, zowel vóór als na het in gebruik nemen van de Diensten, kan evenals het herhaald toesturen van deze gegevens naar de Klant, wanneer deze hierom verzoekt, niet beschouwd worden als misbruik van de gegevens door de Leverancier. In dringende technische gevallen is de Leverancier gerechtigd de toegangscodes ook zonder instemming van de Klant te wijzigen, en wel in de veronderstelling dat deze maatregel noodzakelijk is om de Diensten op correcte wijze te kunnen verlenen.

4.14. De Leverancier voert in de zin van de Auteurswet in eigen naam en voor eigen rekening eigendomsrechten uit over werken, die hij gecreëerd heeft om zijn plichten, die voortvloeien uit deze AHV en het Contract, na te leven. Op deze werken zijn de bepalingen van § 65 en § 66 van de Auteurswet van toepassing.

4.15. De Leverancier bevestigt dat hij voldoet aan alle door de wet gestelde eisen die betrekking hebben op de bescherming van persoonlijke gegevens, conform de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

4.16. De Leverancier is gerechtigd de reikwijdte, de voorwaarden, de eigenschappen, de kwaliteit en de prijzen van afzonderlijke Diensten te wijzigen. Ingeval van aanzienlijke, voor de Klant ongunstige wijzigingen, dient de Leverancier de Klant de oorspronkelijke Dienst aan te bieden zolang de betreffende Factureringsperiode voortduurt. Na afloop van de Factureringsperiode plaatst de Leverancier de Klant over op een andere Dienst, die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke Dienst, en informeert hij de Klant hierover middels een Bekendmaking.

4.17. De Leverancier is gerechtigd het verlenen van bestaande Diensten te beëindigen om economische redenen, omdat er nieuwe Diensten worden opgestart, omdat de marktsituatie gewijzigd is, om de kwaliteit van de Diensten te verhogen, vanwege de ontwikkeling van nieuwe technologieën e.d.. De Leverancier verplicht zich ertoe Diensten, waarvan de levering beëindigd zal worden, te vervangen door andere, soortgelijke diensten, voor zover dit technisch gezien mogelijk en economisch gezien redelijk is. De Leverancier zal de Klant hier een schappelijke tijd tevoren over informeren middels een Bekendmaking.

4.18. De Leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Inhoud van klanten servers.

4.19. Telefoongesprekken van de Klant met de klantondersteuning van de Leverancier kunnen worden opgenomen, en wel ten behoeve van interne controle van de diensten en ten behoeve van de verhoging van hun kwaliteit, of ten behoeve van het verstrekken van bewijzen over transacties, die met behulp van de klantondersteuning gerealiseerd worden.

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

5.1. De Klant is verplicht voor de Aanvang van de realisatie van de Diensten kennis te nemen van de inhoud van het Contract, de AHV en de Regels voor de registratie van domeinnamen.

5.2. Met het versturen en/of bevestigen van de Bestelling aanvaardt de Klant deze AHV en verklaart hij tegelijkertijd dat hij kennis heeft genomen van en instemt met de actuele Regels voor de registratie van domeinnamen, die gelden voor het domein van het hoogste niveau, waar de Bestelling betrekking op heeft.

5.3. De Klant is verplicht zodanig gebruik te maken van de Diensten van de Leverancier, dat geen inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden en dat dit gebruik in overeenstemming is met de op het grondgebied van de Tsjechische Republiek geldende wetten en wettelijke voorschriften, met de openbare zeden, met de principes van eerlijke handelsrelaties, met de gebruiken, met gerechtelijke vonnissen en met de wettelijke gebruiken van het betreffende taalgebied.

5.4. De Klant is verplicht de Diensten uitsluitend op zodanige manier te gebruiken, dat dit in overeenstemming is met deze AHV, met het Contract en/of met eventuele aanwijzingen van de Leverancier.

5.5. De Klant is verplicht de rechtmatige belangen van de Leverancier en van derden te beschermen en hij mag geen informatie verspreiden, waarvan de inhoud in strijd is met de wettelijke voorschriften, het Contract, deze AHV en/of de handelsgebruiken.

5.6. De Klant verplicht zich ertoe de betalingen van de Diensten uiterlijk uit te voeren op de betaaldatum van de factuur of de pro-forma factuur. Onder de betaaldatum van een factuur of pro-forma factuur wordt de dag begrepen, waarop de betaling bijgeschreven dient te zijn op de bankrekening van de Leverancier. De prijs van de Diensten wordt altijd vastgesteld aan de hand van de actuele prijslijst, die ingezien kan worden op de Website van de Leverancier. Deze bevat de prijzen van alle verleende Diensten, inclusief de voorwaarden waaronder de prijzen gehanteerd worden.

5.7. De Klant mag binnen het kader van de Inhoud van de klanten server geen gebruik maken van Schadelijke inhoud.

5.8. De Klant mag geen SPAM verspreiden en het evenmin mogelijk maken dat SPAM verspreidt wordt middels door de Leverancier verleende Diensten.

5.9. Voorzover niet anders wordt vermeld, beschikt de Klant over de mogelijkheid op elk willekeurig moment de gebruikswijze of de reikwijdte van de bestelde Diensten voor de volgende periode te wijzigen, met name door het toevoegen of afzeggen van afzonderlijke componenten van de Diensten e.d., en wel zodanig, als mogelijk gemaakt wordt, door het actuele dienstenaanbod van de Leverancier.

5.10. Het recht van de Klant vrij over de Diensten te beschikken en hun reikwijdte eventueel te wijzigen, kan door de Leverancier tijdelijk worden ingeperkt wanneer:

5.10.1. de Leverancier de gegronde verdenking heeft dat de Diensten op illegale wijze gebruikt worden en/of er in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant ernstig inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derden,

5.10.2. de rechtbank beperkingen oplegt aan de realisatie van Diensten,

5.10.3. het noodzakelijk is dat de Klant formeel zijn rechten aantoont op het realiseren van de Diensten.

5.11. De Klant is zich bewust van het feit, en stemt ermee in, dat hij zelf zijn aanmeldingsgegevens en de overige gevoelige informatie, die hem door de Leverancier wordt verstrekt, dient te beveiligen, en wel zodanig, dat hij zoveel mogelijk uitsluit dat zij door onbevoegden misbruikt kunnen worden. In verband met de verzorging van de veiligheid is de Klant gerechtigd zelf zijn aanmeldingsgegevens te wijzigen.

5.12. De Klant is verplicht bij iedere wijziging de identificatie-, facturatie- en contactgegevens te actualiseren, die hij bij de Bestelling van de Diensten en de registratie in het kader van de Klantenaccount in het Controlepaneel verstrekt heeft, en wel uiterlijk binnen tien (10) dagen nadat de wijziging is ingegaan. De Klant dient de actualisatie van de contactgegevens uit te voeren in het Controlepaneel. De Leverancier mag de gegevens uitsluitend namens de Klant wijzigen op basis van een verzoek van de Klant, toegestuurd als Geautoriseerde aanvraag in de vorm van een papieren verzoek voorzien van een gelegaliseerde handtekening. Ingeval niet wordt voldaan aan de actualiseringsverplichting, draagt de Klant de volledige verantwoording voor eventueel ontstane schade.

5.13. De Klant stemt ermee in dat bepaalde door de Klant in verband met de Dienst verstrekte gegevens openbaar toegankelijk kunnen zijn (bijv.: na het invoeren van een vraag naar een concrete domeinnaam worden de gegevens verstrekt van de eigenaar, wanneer het domein geregistreerd is, en wel als bewerkte output uit de database van het centrale register van domeinen - de zgn. Whois database).

5.14. De Klant draagt de volledige verantwoording voor de inhoud van zijn Klanten server en hij verklaart dat hij volledig houder en uitvoerder van de auteursrechten is, van de rechten die voortvloeien uit beschermde merken en van andere door de wet vereiste bevoegdheden die samenhangen met de inhoud van de Klanten server.

5.15. Wanneer er bepalingen van deze AHV of van het Contract geschonden worden, kan dit de reden vormen voor het onmiddellijk onderbreken van het verlenen van Diensten. De Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op teruggave van de prijs van de verlening van de Diensten tot het einde van de Factureringsperiode.

5.16. De Klant is verplicht alle onvolkomenheden binnen het kader van de verleende Diensten, het Contract en de AHV, inclusief de noodzaak tot door de Leverancier uit te voeren reparaties, zonder onnodig uitstel middels een Geautoriseerde aanvraag te melden en foutief verleende Diensten onverwijld te reclameren, wanneer ze aantoonbaar foutief geleverd of onjuist in rekening gebracht zijn.

5.17. Reclamaties dienen Schriftelijk plaats te vinden, geadresseerd aan het adres van de Leveranciers dat bestemd is voor het afhandelen van reclamaties en ze dienen een gedetailleerde omschrijving van de gereclameerde onvolkomenheid te bevatten. Reclamaties zullen binnen de door de wet vastgestelde termijn behandeld worden, afhankelijk van hun complexiteit en technische of administratieve eisen. Ingeval de hoogte van een voor een Dienst in rekening gebracht bedrag gereclameerd wordt, heeft dit geen uitstellende werking en is de Klant verplicht de in rekening gebracht prijs volledig te betalen vóór de betaaldatum van de factuur (de pro-forma factuur of eventueel het andere voor de belastingdienst geldende document). Op basis van een positief afgehandelde reclamatie van de in rekening gebrachte prijs voor een Dienst beschikt de Klant over het recht op teruggave van het teveel betaalde bedrag of op verlaging van de prijs of verlenging van de geldigheidsduur van het gebruik van de Dienst, die overeenkomt met het teveel betaalde bedrag.

5.18. De uit het Contract voortvloeiende rechten en plichten gaan over op de juridische opvolger van de Leverancier en de Klant. De overdracht van de rechten en plichten van de Klant van het Contract op derden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van de Leverancier. Overdrachten zonder instemming van de Leverancier worden als ongeldig beschouwd en zijn voor wat betreft de Leverancier niet effectief. Wanneer achteraf instemming wordt gegeven, wordt de overdracht beschouwd geldig en effectief te zijn vanaf de dag waarop de Leverancier zijn instemming verleend heeft.

Alle overdrachten van Diensten door de Klant aan derden bestaan altijd uit de overdracht van de uit het Contract van de Klant en de Leverancier voortvloeiende rechten en plichten. Tot de plichten van de Klant behoort in dergelijke gevallen het volledig informeren van de derde persoon over alle uit het Contract en de AHV voortvloeiende rechten en plichten.

6. GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CONTRACT

6.1. Voorzover het Contract en/of de AHV niet anders vaststellen, komt de geldigheidsduur van het Contract overeen met de duur van de Diensten, in dergelijke gevallen wordt de duur van de Diensten vastgesteld aan de hand van de lengte van de door de Klant gekozen Factureringsperiode. De betaling door de Klant van pro-forma facturen en/of facturen (voor de belastingdienst geldende documenten) voor een volgende Factureringsperiode wordt beschouwd als een nieuwe Aanvang met het realiseren van de Diensten, een zgn. verlenging c.q. als het versturen van een Bestelling voor de volgende Factureringsperiode door de Klant in de zin van de bepalingen van punt 3.9 van deze AHV. Wanneer er geen betaling plaatsvindt, als genoemd in de voorgaande zin, en de Klant vóór de beëindiging van de Factureringsperiode niet aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in voortzetting van de Diensten gedurende de volgende Factureringsperiode, zal de laatste dag van de Factureringsperiode beschouwd worden als de dag waarop de Bestelling in de zin van de bepalingen van punt 3.9 van deze AHV verstuurd werd.

6.2. Het Contract loopt af:

6.2.1. middels een schriftelijke overeenkomst tussen de contractuele partijen,

6.2.2. middels een schriftelijke opzegging. Het loopt dat af met de afloop van de overeengekomen Factureringsperiode, of met het verstrijken van de opzeggingstermijn, wanneer deze in het Contract werd overeengekomen,

6.2.3. na het verstrijken van de periode waarvoor het Contract werd overeengekomen,

6.2.4. met het intrekken van het Contract. De juridische effectiviteit van het intrekken treedt in op de dag waarop het schriftelijke bericht hierover aan een van de contractuele partijen wordt overhandigd. In twijfelgevallen geldt dat de intrekking overhandigd is op de derde (3e) kalenderdag na de dag waarop zij aantoonbaar verstuurd is. De bepalingen van lid 7.14 worden op soortgelijke wijze toegepast. Voor de doelstellingen van het maken van aanspraak op het recht op intrekking van het Contract dient men de andere partij over het intrekken van het Contract te informeren in de vorm van een eenzijdige juridische handeling, bijvoorbeeld middels een brief die verstuurd is via een postdienst of in de vorm van een Geautoriseerde aanvraag. De Leverancier zal de Klant vervolgens een bevestiging toesturen van de ontvangst van deze bekendmaking van de intrekking van het Contract.

6.2.5. Wanneer het Contract op afstand werd afgesloten, met gebruik van telecommunicatiemiddelen zoals bijv. het invullen van een Bestelling op de Website van de Leverancier, dan beschikt de Klant over het recht het Contract zonder opgave van redenen en zonder enige sanctie in te trekken binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de realisatie c.q. de Aanvang van de realisatie van de Diensten.

De Klant stemt bij deze expliciet in met het feit dat de Dienst Registratie van een domeinnaam onherroepelijk verstrekt kan zijn voordat de termijn voor het intrekken van een op afstand of buiten handelsruimten afgesloten Contract is verlopen, nl. wanneer de Klant vóór deze termijn de betaling voor de Registratie van een domeinnaam conform het Contract realiseert. In dit geval beschikt de Klant in overeenstemming met de bepalingen van § 1837 letters d) en l) van wet nr. 89/2012 Sb. niet over het recht het Contract in te trekken.

Wanneer het niet handelt om een geval conform het voorgaande lid, en de Klant trekt het Contract in binnen 14 dagen nadat het op afstand werd overeengekomen, dan retourneert de Leverancier de Klant de betalingen, die de Leverancier in het kader van het Contract van de Klant heeft ontvangen, zonder onnodig uitstel aan de Klant, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van bericht van de Klant over de intrekking van het Contract. Voor het retourneren van de betalingen zal gebruik gemaakt worden van hetzelfde betalingsmiddel als de Klant gebruikt heeft voor de uitvoering van de oorspronkelijke transactie, voor zover hij niet expliciet anders bepaalt. De Klant zal verder geen onkosten hebben maar is wel verplicht verhoudingsgewijs een gedeelte van de prijs voor de geleverde Diensten te betalen.

Om de termijn voor het intrekken van het Contract te handhaven volstaat het de intrekking van het Contract te versturen voordat de betreffende termijn is verstreken.

6.3. Voor de doelstellingen van artikel 6.2 wordt onder schriftelijke vorm verstaan:

6.3.1. als papieren document, wanneer ook het Contract als papieren document is opgesteld, anders

6.3.2. in de vorm van een Geautoriseerde aanvraag of als papieren document met ambtelijk gelegaliseerde handtekening van de Klant.

6.4. De contractuele partijen verplichten zich ertoe alles te vereffenen wat tot op dat moment nog niet voldaan is, zowel financiële vorderingen als verplichtingen die uit het Contract voortvloeien, en wel uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de dag waarop het Contract ongeldig wordt. De bepalingen van lid 7.14 blijven hierdoor ongemoeid.

6.5. De realisatie van de Diensten richt zich naar deze AHV, die gelden vanaf het ogenblik waarop de Diensten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Alle bepalingen van deze AHV en van het betreffende Contract blijven ook na de eventuele beëindiging van het Contract geldig, om welke reden en op welke wijze het Contract ook beëindigd wordt.

7.BETALINGEN

7.1. De Klant is zich bewust van het feit en stemt ermee in dat hij zelf verantwoordelijk is voor de tijdige uitvoering van betalingen aan de Leverancier, en wel met de juiste omvang, onder vermelding van het juiste betalingskenmerk en middels overmaking naar de juiste bankrekening.

7.2. Willekeurig welke leges, die samenhangen met de uitvoering van de betaling, dienen betaald te worden door de Klant, niet door de Leverancier. Het handelt hierbij voornamelijk om bijv. bankkosten i.v.m. te realiseren al dan niet internationale betalingen.

7.3. Betalingen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd, wanneer ze binnen de betalingstermijn worden bijgeschreven op de juiste bankrekening van de Leverancier, met het juiste betalingskenmerk (Referentie Nr.) en met de juiste omvang (na aftrek van alle bankkosten). In gevallen waarin de betaling niet aan deze voorwaarden voldoet behoudt de Leverancier zich het recht voor geen aanvang te maken met het verlenen van de Diensten of hun verlening eventueel in te perken, te onderbreken of stop te zetten.

7.4. Ingeval van vertraging met de betaling is de Leverancier gerechtigd de Klant vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van 0,05 % voor iedere dag vertraging met de betaling.

7.5. Zodra betalingen, die de Klant uitvoert op basis van een pro-forma factuur, worden bijgeschreven op de bankrekening van de Leverancier, schrijft de Leverancier binnen vijftien (15) dagen een correct, voor de belastingdienst geldig betalingsbewijs uit.

7.6. De Klant stemt ermee in dat voor de belastingdienst geldige betalingsbewijzen op afdoende wijze overhandigd worden wanneer ze verstuurd worden naar het Contactadres voor elektronische post (het e-mailadres) van de Klant en/of toegankelijk gemaakt worden in het Controlepaneel, in elektronische vorm (bijvoorbeeld .pdf). Als dag van overhandiging zal in dergelijke gevallen de dag beschouwd worden, waarop het voor de belastingdienst geldige betalingsbewijs in het Controlepaneel wordt ondergebracht.

7.7. Over de prijzen wordt BTW berekend conform de geldende wettelijke voorschriften. In overeenkomst met deze voorschriften wordt op de voor de belastingdienst geldige betalingsbewijzen ook de datum vermeld, waarop de te belasten betaling plaatsvindt.

7.8. De klant gaat ermee akkoord, dat hij een elektronische bevestiging ontvangt in zijn klantaccount in het Controlepaneel, voor betalingen die geadministreerd worden in de EET (Elektronická Evidence Tržeb – "Elektronische Administratie van Ontvangsten", volgens de wet op de administratie van ontvangsten (wet nr. 112/2016 Coll. in de laatstelijk gewijzigde versie).

7.9. De Leverancier retourneert binnen dertig (30) dagen de verplichtingen, verlaagd met de bankkosten, die ontstaan door:

7.9.1. het intrekken van het Contract, waarbij de bepalingen van lid 7.14 op soortgelijke wijze worden toegepast.

7.9.2. door een onjuiste of meervoudige vergoeding door de Cliënt, als het terug te betalen bedrag in het geval van een binnenlandse betaling in Tsjechische kronen het bedrag van honderd (100,-) Tsjechische kronen overschrijdt en in het geval van een buitenlandse betaling en/of in Euro het bedrag van vijfentwintig (25) EUR. Een bedrag dat kleinere is dan 100,- Tsjechische kroon, resp. 25 EUR kan worden gebruikt om de administratieve kosten te dekken die met een onjuist verrichte betaling samenhangen.

7.10. De Klant is zich bewust van het feit en stemt ermee in dat de door hem bestelde Diensten pas gerealiseerd zullen worden nadat de prijs van de Diensten betaald is. Wanneer de betaling van de bestelde Diensten niet op de bankrekening van de Leverancier wordt bijgeschreven binnen één (1) maand na de dag waarop de Bestelling aan de Leverancier wordt overhandigd, zal de volledige Bestelling geannuleerd worden.

7.11. Waar de Leverancier dit mogelijk maakt, kan de Klant de Leverancier m.b.v. zijn account in het Controlepaneel of in de Bestelling toestemming verlenen voor Herhaalde betalingen. Met het verlenen van toestemming hiervoor machtigt de Klant de Leverancier automatisch betalingen van zijn bankrekening af te schrijven voor Diensten, die de Klant niet uiterlijk 30 dagen vóór de afloop van de Factureringsperiode heeft opgezegd.

7.12. Het verlenen van toestemming voor Herhaalde betalingen ontslaat de Klant niet van zijn plicht er zorg voor te dragen dat de Diensten tijdig, volledig en correct aan de Leverancier betaald worden. Wanneer een Herhaalde betaling niet wordt uitgevoerd of wordt afgebroken om redenen die veroorzaakt worden door de partij van de Klant of bank, dan is de Klant verplicht de Leverancier de bijkomende en hiermee samenhangende administratieve kosten te vergoeden.

7.13. Wanneer de Klant een Herhaalde betaling voor een reeds geleverde Dienst opzegt, is hij verplicht de Leverancier de kosten te vergoeden, die samenhangen met het invorderen van het verschuldigde bedrag.

7.14. De Leverancier behoudt zich het recht voor het invorderen van zijn vorderingen over te dragen aan een derde partij en zonodig ook de overige door de Leverancier aan de Klant te leveren Diensten in te perken, te onderbreken of stop te zetten.

7.15. Wanneer het Contract noch de AHV anders vaststellen, verliest de Klant ingeval van beëindiging van de Diensten of bij afloop van het Contract (zie artikel 6.2) in de loop van een Factureringsperiode recht op retournering van de prijs voor het verlenen van de Diensten tot aan het einde van deze Factureringsperiode.

7.16. Als de Cliënt aanspraak kan maken op teruggave van welk bedrag onder de 100,- EUR of 2.500,- Tsjechische kroon dan ook, dan zal hem dat bedrag terugbetaald worden op basis van een Schriftelijk Verzoek, waaraan hij verplicht is een bankrekeningafschrift toe te voegen, waaruit duidelijk zal zijn wanneer, van welke bankrekening en naar welke bankrekening de betaling waar hij om verzoekt, verzonden is. Als een verzoek met de daarbij behorende gegevens niet binnen een termijn van meer dan 24 maanden vanaf het tijdstip waarop de aanspraak op terugbetaling van dit bedrag is ontstaan, dan vervalt het.

8. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN SCHADEVERGOEDING

8.1. Onderbrekingen of inperkingen van de verleende Diensten, ten gevolge van overmacht, van redenen genoemd in het Contract, de AHV, de Bestelling, de wettelijke voorschriften en/of in gevallen die onder de contractuele partijen gebruikelijk zijn, worden niet beschouwd als nalatigheid van de Leverancier bij de realisering van de Diensten en de Klant beschikt niet over de rechten die met nalatigheid samenhangen.

8.2. De Contractuele partijen stemmen ermee in en zijn zich ervan bewust dat de gedupeerde partij, wanneer in de AHV en/of het Contract niet anders wordt vastgesteld, recht heeft op vergoeding van de schade die is ontstaan door de handelingen of de nalatigheid van de tweede partij bij de implementatie van het Contract en de AHV. De Contractuele partijen beschikken uitsluitend over het recht op vergoeding van de omvang van de daadwerkelijk aangetoonde schade, niet op vergoeding van gederfde inkomsten.

8.3. De maximale omvang van de door de Leverancier aan de Klant te vergoeden schade is vastgesteld op het vijfvoud (5 x) de maandelijkse betalingen van de Klant voor Diensten.

8.4. Aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade, ontstaan bij het verlenen van Diensten conform het Contract en de AHV, treedt niet op:

8.4.1. wanneer de Klant zijn plichten, als vastgelegd in deze AHV en/of het Contract, niet nakomt;

8.4.2. wanneer niet alle betalingen voor de verleende Diensten tijdig en correct door de Klant betaald zijn;

8.4.3. wanneer het Contract is ingetrokken;

8.4.4. wanneer de Dienst niet functioneel is ten gevolge van eerdere handelingen van de Klant, die in strijd waren met het Contract en/of de AHV;

8.4.5. wanneer de Klant de onvolkomen realisering van de Diensten niet binnen vierentwintig (24) uur na hervatting van de Diensten schriftelijk en aantoonbaar (bij voorkeur middels een Geautoriseerde aanvraag) kenbaar heeft gemaakt;

8.4.6. wanneer de Diensten door derde (rechts-) personen op illegale wijze gebruikt of misbruikt worden, waaronder o.a. ook situaties begrepen worden, waarin de toegang tot de gegevens van de klant verkregen worden door gebruik te maken van zwakke schakels of fouten (of de Leverancier hier ten tijde van het gebruik of misbruik van de Diensten nu weet van kon hebben of niet), die kunnen voorkomen in de Diensten van de Leverancier die worden geleverd door derde partijen, die de Diensten verlenen;

8.4.7. wanneer de Klant of diens afnemers in verband met het verlenen van Diensten conform de AHV en het Contract, of door implementatie van deze AHV en het Contract verplicht zijn willekeurig welke indirecte, gelegenheids-, speciale, resulterende of door de rechtbank (arbitrage-rechter) opgelegde schadevergoeding, contractuele boete, afkoopsom, bedrag voor de beëindiging van het Contract e.d. te betalen, en wel tevens ingeval de Leverancier geattendeerd was op de mogelijkheid dat een dergelijke situatie zou kunnen optreden;

8.4.8. wanneer de Klant of diens afnemers in verband met het gebruik van Diensten conform deze AHV en het Contract, of vanwege de toepassing van deze AHV en het Contract, afname ontstaat van de winst of het inkomen, of verlies van gegevens of de mogelijkheid dat de Klant de gegevens misbruikt, en wel tevens in geval dat de Leverancier gewaarschuwd was dat een dergelijke situatie veroorzaakt kon worden;

8.4.9. wanneer aan de Klant of diens afnemers verplichtingen, verliezen, onkosten of eisen ontstaan, inclusief beloningen voor juridische vertegenwoordigers, in verband met of ten gevolge van het gebruik of het geplande gebruik van willekeurig welke Diensten van de Klant of i.v.m. of t.g.v.
producten, die door bemiddeling van de Klant, diens vertegenwoordigers, werknemers of gemachtigden verkocht worden;

8.4.10. wanneer de Klant of diens afnemers verplichtingen of aansprakelijkheid ontstaan in verband met:
a) de schending van auteursrechten;
b) willekeurig door de Klant geleverd materiaal, dat inbreuk maakt op de werkelijke of veronderstelde eigendomsrechten van derden;
c) willekeurig welke schade aan de gezondheid of aan eigendommen, die veroorzaakt wordt door een product dat verkocht of verspreid werd op een manier die verband houdt met de Diensten van de Leverancier;
d) willekeurig welk defecte product, dat de Klant met behulp van de Diensten van de Leverancier verkocht heeft.

8.5. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor daadwerkelijke schade, die hij de Klant bewust of door grove nalatigheid heeft berokkend.

8.6. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt doordat de Klant overhandigde berichten over de noodzaak de Diensten te hernieuwen niet of niet tijdig ontvangt of niet in ontvangst neemt, of eventueel doordat de Leverancier de Klant niet bereikt middels de contacten die geregistreerd zijn in de account van de Klant in het Controlepaneel.

8.7. Wanneer de Leverancier bepaalde contractuele verplichtingen niet nakomt op een wijze, die niet geclassificeerd kan worden als bewust noch als grove nalatigheid, zal de Leverancier de maximaal redelijke inspanning leveren, inclusief aanwending van zijn deskundige kennis, om de levering van de Diensten te hervatten. Hiertoe behoort niet de plicht van de Leverancier domeinnamen af te kopen of kosten te vergoeden van geschillen over domeinnamen en van hiermee samenhangende juridische maatregelen.

8.8. Ongeacht willekeurig welke andere bepalingen van deze AHV is de aansprakelijkheid van de Leverancier, ingeval er Diensten niet volgens het Contract geleverd worden, beperkt tot uitsluitend de plicht de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk ongedaan te maken c.q. het onterecht in rekening gebrachte bedrag te retourneren of eventueel de prijs verhoudingsgewijs te verlagen. Voorzover in het Contract niet anders wordt gesteld, is de Leverancier niet verplicht de Klant de schade te vergoeden, die mocht optreden ten gevolge van het niet verlenen of het onvolkomen realiseren van Diensten.

8.9. De Klant is aansprakelijk voor schade die hij zichzelf, de Leverancier of derden mocht toebrengen doordat hij in het Contract of in een Bestelling onwaarachtige of misleidende informatie heeft aangevoerd.

8.10. De Klant is aansprakelijk voor schade die de Leverancier aantoonbaar door zijn schuld oploopt, of door de schuld van een gebruiker, die door de Klant bewust of t.g.v. nalatigheid in staat werd gesteld deze schade te veroorzaken.

8.11. De Klant is aansprakelijk voor schade die de Leverancier oploopt ingeval de Klant ondanks voorafgaande waarschuwingen van de Leverancier activiteiten voortzet, die door de Leverancier worden aangeduid als misbruik van de Diensten.

9. VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE

9.1. Voorzover dit Contract en/of de AHV niet anders vaststellen, beschouwen de contractuele partijen alle informatie over de tweede partij, die voortvloeit uit het afsluiten van dit Contract of die ze in samenhang met de implementatie van het Contract aan de weet komen, als vertrouwelijk in de zin van § 504 van het Burgerlijk Wetboek, en zij zullen deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de tweede Contractuele partij niet doorgeven aan of toegankelijk of inzichtelijk maken voor derden.

9.2. De zwijgplicht heeft geen betrekking op informatie over het overeenkomen van de contractuele relatie, verder evenmin op informatie, die publiekelijk toegankelijk is, verder op identificatiegegevens en bedrijfsvoering documentatie die het voorwerp zijn of kunnen zijn van handelsgeheimen maar toch verstrekt worden aan overheidsorganen die betrokken zijn bij strafprocedures of aan rechtbanken in verband met rechtszaken tussen de Leverancier en de Klant, of op informatie die wordt opgevraagd door rechtbanken, overheidsorganen, organen die actief zijn in strafprocedures, auditors die voor bij de wet vastgestelde doelstellingen werken of voor belastingadviseurs van de Contractuele partijen.

9.3. De zwijgplicht heeft geen betrekking op informatie die verstrekt wordt als verplicht achtergrondmateriaal bij de registratie van domeinen en die voor dit doel verstrekt werd aan de betreffende TLD-beheerder of aan de handelspartner, met wiens bemiddeling de registratie gerealiseerd wordt.

9.4. De zwijgplicht heeft geen betrekking op het verstrekken van informatie aan dochterondernemingen, moederbedrijven of geassocieerde ondernemingen en aan juridische of boekhoudkundige adviseurs of auditors, die door de contractuele partijen verplicht dienen te worden dezelfde zwijgplicht in acht te nemen.

9.5. Wanneer er hogere eisen aan de vertrouwelijkheid of de bescherming van over te dragen gegevens gesteld worden, die de technische en bedrijfskundige mogelijkheden van de Leverancier overstijgen, dan is het aan de Klant om aan eigen zijde de benodigde maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid veilig te stellen (bijv. door zich middelen te verschaffen voor het coderen/decoderen van de te communiceren informatie).

9.6. De Contractuele partijen zijn overeengekomen dat ze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen gebruik zullen maken van de handelsnamen, -merken, logo´s en aanduidingen van de andere partij, voorzover in het Contract en/of de AHV niet anders wordt vastgesteld.

9.7. De Leverancier is gerechtigd in het belang van de handhaving van de kwaliteit van de Diensten en in verband met de technologische aard van het gebruik van internet, het gebruik van zijn DNS, web- en database-Servers te monitoren, inclusief de IP-adressen van de computers van diegenen die m.b.v. het wereldwijde internet contact opnemen met de Servers van de Leverancier; en verder deze informatie te archiveren en te verwerken, met name ten behoeve van de technische verzorging van de verlening van Diensten en hun uitbreiding afhankelijk van de daadwerkelijke gebruikersbehoeften.

9.8. De klant is verplicht bij zijn activiteiten, die betrekking hebben op het Contract, de rechten te beschermen, die de Leverancier en andere rechtspersonen hebben over immateriële eigendommen, waarvan de Klant op basis van het Contract met de Leverancier gebruik kan maken.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1. De Definitie van Persoonsgegevens, van de Persoonsgegevens categorieën („gevoelige gegevens”) , van de Verwerking van Persoonsgegevens, van de Gegevens Instantie, van de Verwerkingsverantwoordelijke en van de Verwerker beantwoorden aan de definities volgens de geldige en van kracht zijnde wettelijke regelingen, inclusief de General Data Protection Regulation (GDPR).

10.2. Ten behoeve van doelen van deze Algemene Handelsvoorwaarden en het Contract zijn de Klant en de vennootschap ACTIVE 24 overeengekomen dat de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de klant is, ofwel zijn persoonsgegevens, en dat ACTIVE 24 de Verwerker van deze gegevens is. De gevallen, waarin de Klant als verwerker van de persoonsgegevens handelt, vormen een uitzondering. In een dergelijk geval is ACTIVE 24 een andere verwerker.

10.3. De Processor werkt in overeenstemming met de ACTIVE 24 Privacyverklaring

10.4. Dit gedeelte van de Algemene Handelsvoorwaarden regelt de wijze van Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker volgens de aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke en stelt de wijze vast, waarop de Verwerker bijdraagt aan de verwezenlijking van de bescherming van de persoonsgegevens van de Beheerder en de door hem geregistreerde Gegevens Instanties met behulp van technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de geldige en van kracht zijnde wettelijke regelingen, inclusief de GDPR.

10.5. Het doel van de verwerking van de Persoonsgegevens door de Verwerker op aanwijzing van de Verwerkingsverantwoordelijke is slechts de naleving van het Contract en de Algemene Handelsvoorwaarden.

10.6. De Verwerker is verplicht om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken, die verder de inhoud vormen van het Contract en deze Algemene Handelsvoorwaarden. De Verwerker verplicht zich ertoe om de Persoonsgegevens te verwerken op de volgende voorwaarden: i) slechts in overeenkomst met de geldende en van kracht zijnde wettelijke bepalingen, ii) slechts om te kunnen voldoen aan zijn plichten die uit het Contract voortvloeien, iii) zodanig, dat de Verwerking voldoet aan de normaliter verleende diensten van de Verwerker, en iv) zoals verder in deze Algemene Handelsvoorwaarden is vermeld.

10.7. Als de Verwerker vermoedt dat een bepaalde aanwijzing van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de geldige en van kracht zijnde rechtsorde, inclusief de GDPR, dan dient hij de Verwerkingsverantwoordelijke hierop te attenderen.

10.8. Gezien het karakter van de diensten van de Leverancier, de mate en de verscheidenheid van het gebruik ervan door de klanten is het voor de Verwerker van Persoonsgegevens ondoenlijk om een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens, noch van de categorieën van gegevens instanties bij te houden. Deze categorieën administreert de Verwerkingsverantwoordelijke en hij is op verzoek van de Verwerker verplicht om ze hem zonder overbodig uitstel te verschaffen.

10.9. De Verwerker is verplicht om de vertrouwelijkheid, volledigheid en toegankelijkheid van de Persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de geldige en van kracht zijnde wettelijke voorschriften voor de bescherming van de persoonsgegevens die op de Verwerker betrekking hebben. De Verwerker heeft systematische, organisatorische en technische maatregelen genomen om de bescherming van de Persoonsgegevens in de noodzakelijke omvang te kunnen garanderen, en dat bij overweging van de huidige stand der techniek en de kosten voor de invoering van deze maatregelen met betrekking tot de risico's, die de gegeven wijze van verwerking impliceren, en met betrekking tot het karakter van de te verwerken Persoonsgegevens.

10.10. De Verwerker is verplicht om de Verwerkingsverantwoordelijke alle mogelijk medewerking te verlenen bij de realisatie van zijn verplichtingen volgens de geldende en van kracht zijnde wettelijke voorschriften voor de bescherming van de persoonsgegevens inclusief de GDPR, en dat met name technische en organisatorische maatregelen. Deze medewerking zal worden verleend in een mate, waarbij rekening gehouden zal worden met het karakter van de Verwerking en de informatie die voor de Verwerker toegankelijk is.

10.11. Als de Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerker buiten het kader van de wet meer informatie verlangt die betrekking heeft op veiligheidsmaatregelen, documentatie of andere informatie met betrekking tot de wijze, waarop de verwerking van Persoonsgegevens geschiedt, dan is de Verwerker bevoegd om van de Verwerkingsverantwoordelijke een vergoeding van de kosten te verlangen die verbonden zijn aan de verstrekking van informatie in een dergelijke omvang.

10.12. De Verwerker is verplicht om ervoor te zorgen, dat men zich houdt aan de plichten die voor hem en zijn werknemers voortvloeien uit deze Algemene Handelsvoorwaarden. De Verwerker is ook na afloop van dit Contract gebonden aan deze afspraken.

10.13. Als er sprake is van verstoring van de veiligheid van de bescherming van de persoonsgegevens, dan is de Verwerker verplicht om dit zonder overbodig uitstel aan de Verwerkingsverantwoordelijke mede te delen, die verplicht is om dit de autoriteit voor persoonlijke gegevensbescherming of het bedrijf - eigenaar van persoonsgegevens in kennis te stellen in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

10.14. De Verwerker informeert verder de Verwerkingsverantwoordelijke, in de noodzakelijke omvang, over:
i) de verzoeken van het Bedrijf - houder van de persoonsgegevens, van toegang tot de Persoonlijke gegevens;
ii) de verzoeken om toegang tot persoonsgegevens te verkrijgen door overheidsinstanties, zoals de politie.

10.15. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke is de Verwerker niet bevoegd om in te gaan op een verzoek van de Gegevens Instantie volgens het hierboven vermelde punt i). De Verwerker maakt informatie over het Contract, noch Persoonsgegevens middels het Contract en de Algemene Handelsvoorwaarden voor overheidsorganen toegankelijk, behalve in de gevallen, waarin deze verplichting om deze informatie toegankelijk te maken direct door de wet voorgeschreven is of uit een gerechtelijke of een dergelijke beslissing voortvloeit.

10.16. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat:

 • bij gebruikmaking van de diensten door de Verwerker volgens het Contract en de algemene handelsvoorwaarden, zullen de persoonsgegevens verwerkt worden in samenhang met de geldende en van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter bescherming van de persoonsgegevens.
 • hij is bevoegd om de betreffende Persoonsgegevens te verwerken en door te geven aan de Verwerker
 • hij volledig verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid, inhoud, waarachtigheid en wettigheid van de Persoonsgegevens die aan de Verwerker zijn doorgegeven.
 • hij heeft voldaan aan alle voorgeschreven eisen en plichten in de melding bij de betreffende overheidsinstantie of in de verkrijging van toestemming van de betreffende overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
 • hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen in de verstrekking van informatie aan het bedrijf- de gegevens Instantie, die betrekking heeft op verwerking van de Persoonsgegevens volgens de geldige en van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens.
 • hij stemt ermee in dat de Verwerker garanties gegeven heeft die betrekking hebben op de invoering van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die voldoende zijn om de privacy van de bedrijven - houders van Persoonlijke gegevens en hun persoonlijke gegevens te beschermen.
 • in het kader van het gebruik van de diensten van de Verwerker op basis van het Contract en deze Algemene Handelsvoorwaarden verstrekt de Verwerker geen Gevoelige persoonsgegevens, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
 • hij de huidige lijst met soorten en categorieën Persoonsgegevens en de instanties die hij verwerkt, zal bijhouden.

10.17. Bij de verwerking van de diensten volgens het Contract en deze Algemene Handelsvoorwaarden is de Verwerker bevoegd om van subleveranciers gebruik te maken. De leveranciers kunnen andere vennootschappen zijn, binnen de vennootschapsstructuur van de Verwerker of elke derde die in een bepaalde lidstaat van de EU, resp. buiten de EU resideert. De Verwerker is verplicht om te zorgen voor de acceptatie van de subleveranciers, en wel zo, als is vastgesteld in deze Algemene Handelsvoorwaarden. Alle vormen van gebruik door de subleveranciers is onderhevig aan de verklaring over de bescherming van de persoonsgegevens.

10.18. Het actuele overzicht van subleveranciers met toegang tot de Persoonsgegevens wordt gepubliceerd en doorlopend geactualiseerd op de website ACTIVE 24 Privacyverklaring. De Verwerkingsverantwoordelijke kan te allen tijde verzoeken om een volledig overzicht en gedetailleerde informatie over deze subleveranciers die inbegrepen zijn in de diensten die betrekking hebben op het Contract. 

10.19. Als een van de subleveranciers in een land buiten de EU gevestigd is, verleent de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker toestemming tot verstrekking van de wettelijke documenten voor de overdracht van de Persoonsgegevens uit de EU op aanwijzing van de Verwerkingsverantwoordelijke, waarbij de overdracht van de Persoonsgegevens zal verlopen via standaard contractclausules of in overeenstemming met het Privacy Shield ("privacyschild").

10.20. De Verwerkingsverantwoordelijke dient zonder overbodig uitstel geïnformeerd te worden over alle wijzigingen die betrekking hebben op de subleveranciers die de Persoonsgegevens verwerken. Onder informering wordt het bijwerken van gegevens op de website ACTIVE 24 Privacyverklaring verstaan.

10.21. Als de nieuwe subleverancier zich aantoonbaar niet aan de geldige en van kracht zijnde wettelijke regelingen voor de bescherming van de persoonsgegevens houdt, evenmin nadat via de Verwerker een redelijke termijn is verstrekt om het de subleveranciers mogelijk te maken zich aan deze voorschriften te gaan houden, is de Verwerker bevoegd om het Contract op te zeggen. Bij besluitneming over een dergelijke opzegging van de Overeenkomst moet de Verwerkingsverantwoordelijke het aandeel van een dergelijke subleverancier aan het totale pakket aan verleende diensten volgens het Contract in overweging nemen. Een wijziging in de persoon van de sub leverancier zal niet worden beschouwd als schending van het Contract.

10.22. De Verwerkingsverantwoordelijke stemt in met gebruikmaking van subleveranciers door de Verwerker, zoals hierboven beschreven is.

10.23. Bij de verlening van diensten is de Verwerker verplicht om de bescherming van persoonsgegevens volgens deze Algemene Handelsvoorwaarden en het Contract in voldoende mate te verzekeren, met name door middel van organisatorische, technische en personeelsmaatregelen in overeenstemming met de eisen aan beschermingsmaatregelen volgens de GDPR.

10.24. Het doel van het interne kader van de bescherming van persoonsgegevens dat door de Verwerker is gecreëerd, is met name de bescherming van de vertrouwelijkheid, volledigheid, bestendigheid en de toegankelijkheid van de Persoonsgegevens. Met name:

 • dient te worden gegarandeerd dat de kwaliteit van beschermingsmaatregelen aangepast is, aan het risico en de mogelijke gevolgen die verbonden zijn aan de schending van de veiligheid van de betreffende persoonsgegevens.
 • dient beoordeeld te worden, of het met codering of pseudonimisering mogelijk is het risico van aantasting van de veiligheid van de persoonsgegevens te verminderen.
 • dient ervoor gezorgd te worden dat de toegang tot de persoonsgegevens van degenen die deze toegang nodig hebben om te kunnen voldoen aan de voorwaarden, zoals deze voortvloeien uit deze Algemene Handelsvoorwaarden, beperkt wordt tot uitsluitend de omvang die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen.
 • dient een systeem te worden ingevoerd dat in staat is om gevallen van bedreiging van de veiligheid van persoonsgegevens te onderscheiden, te voorkomen en te melden, resp. de veiligheid van de persoonsgegevens te herstellen.
 • dient een regelmatige controle van de effectiviteit en doelmatigheid van de technische en organisatorische maatregelen te worden gerealiseerd, met name met betrekking tot de eisen die vermeld zijn in de geldige en van kracht zijnde wettelijke voorschriften voor de veiligheid van persoonsgegevens.

10.25. De Verwerkingsverantwoordelijke kan jaarlijks controleren of de Verwerker zich houdt aan deze Algemene Handelsvoorwaarden en het Contract met een audit; als dat vereist wordt door de wettelijke voorschriften, kan de Verwerkingsverantwoordelijke deze audit vaker realiseren. De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze audit vier weken vóór de geplande realisatiedatum te melden bij de Verwerker. Een dergelijke melding bevat met name het beoogde voorwerp van controle, het begin en de lengte van de audit. Als de audit gerealiseerd dient te worden door een derde, moeten de Partijen hier overeenstemming in bereiken. Als de Verwerker de Persoonsgegevens voor meerdere Verwerkingsverantwoordelijken verwerkt, is de Verwerker om veiligheidsredenen bevoegd om met de uitwerking van de audit een onafhankelijke derde naar zijn eigen keus in te schakelen.

10.26. In het geval dat verzocht is om een bericht of audit te verwerken door een onafhankelijke specialist volgens ISAE, ISO of een dergelijke standaard in de afgelopen 12 maanden, en als de Verwerker bevestigt dat er in deze periode geen sprake is geweest van enige verandering in de te controleren maatregelen, dan stemt de Verwerkingsverantwoordelijke ermee in om deze conclusies in plaats van een nieuw verslag of audit te accepteren.

10.27. In alle gevallen moeten de audits worden gerealiseerd tijdens normale kantooruren, op de betreffende werkplek, in overeenstemming met het bedrijfsbeleid van de Werknemer en mogen ze niet onredelijke ingrijpen in de zakelijke activiteiten van de Verwerker.

10.28. De Verwerkingverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan in samenhang met de verrichte audits op uitdrukkelijk verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke. De medewerking van de Verwerker, die qua omvang het kader van de normaliter door de Verwerker verleende diensten te buiten gaat in overeenstemming met de geldige en van kracht zijnde wettelijke regelingen voor de bescherming van persoonsgegevens, zal verleend worden tegen betaling.

10.29. De verwerker kan ook na afloop van het contract de Persoonsgegevens bewaren in een mate die door de wet vereist wordt. In een dergelijk geval dient men zich aan de technische en organisatorische maatregelen te houden volgens deze Algemene Handelsvoorwaarden en het Contract.

11. AFSLUITENDE BEPALINGEN

11.1. De geldige AHV kan worden ingezien op de betreffende Website van de Leverancier (zie http://active24.nl/agreement ). 

11.2. De Klant stemt ermee in dat de Leverancier gerechtigd is zijn AHV in de loop van de verlening van Diensten te wijzigen.

11.3. De Leverancier en de Klant zijn overeengekomen dat de Leverancier ter informatie over wijzigingen in de AHV een Bekendmaking zal versturen. Wanneer een Bekendmaking wordt verstuurd die betrekking heeft op aanzienlijke wijzigingen in de AHV, die voor de Klant een verslechtering van zijn situatie vormen, beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) na de versturing van de Bekendmaking om het Contract overeenkomstig artikel 6.2. op te zeggen. Doet de Klant dit niet, dan wordt er vanuit gegaan dat hij de wijzigingen aanvaardt.

11.4. Wanneer de bepalingen van het Contract in strijd mochten zijn met de bepalingen van de AHV, prevaleren de bepalingen van het Contract boven die van de AHV.

11.5. De AHV verliezen hun effectiviteit op de dag waarop later opgestelde AHV effectief worden.

11.6. De tot op heden geldige AHV worden opgeheven op de in artikel 11.8 genoemde datum.

11.7. Deze AHV verkrijgen geldigheid en treden in werking op 25-05-2018.

11.8. Alle uit de relatie tussen de Leverancier en de Klant voortvloeiende geschillen zullen in de eerste plaats in der minne worden geschikt. Wanneer het niet lukt geschillen in der minne te schikken, zullen de geschillen, die uit deze relatie voortvloeien of ermee samenhangen, met definitieve geldigheid beslecht worden door de algemene rechtbanken van de Tsjechische Republiek.